Nowa firma - analiza-kosztow

Analiza kosztów

nowa-firma.com.pl


Koszty, stanowią istotny miernik zaangażowania czynników produkcji w działalność gospodarczą i mają wpływ na rentowność przedsiębiorstwa.

Analiza kosztów charakteryzuje się badaniem kształtowania się kwoty kosztów i ich stanu w relacji do danych z okresu poprzedniego oraz na określeniu czynników, które wpłynęły na koszty.

Analizę kształtowania się kosztów prowadzi się we wszystkich systemach i w relacji do każdej pozycji określonego układu. badanie stanu kosztów cechuje się obliczaniem indeksów ustalających ten stan. Wpływ czynników na koszty określa się w ramach kosztów bezpośrednich poprzez badanie modelowania się tych kosztów w produkcji różnych rodzajów wytworów, a w ramach kosztów pośrednich - poprzez skrzętne badanie ich poszczególnych elementów. W analizie kosztów produktów bezpośrednich chodzi przede wszystkim o określenie wpływu ilościowego zużycia produktów na koszty i wpływu na nie ceny produktów. Dodatkowo na koszty materiałowe wpływają odpady i wyprodukowane braki.

W analizie kosztów bezpośrednich główne znaczenie dla wyciągania wniosków i analizy pracy firmy mają odchylenia względne, ponieważ koszty bezpośrednie są zwykle kosztami zmiennymi, profilującymi się proporcjonalnie do wysokości produkcji. Jednak wzrost wydajności pracy może spowodować spadek kosztów, a zmniejszenie wydajności pracy - zwiększenie kosztów. Zmiany w płacach mogą mieć określony wpływ na koszty. Zwiększenie stawek wynagrodzenia powoduje wzrost kosztów, a ich spodziewanie obniżenie - zmniejszenie kosztów.

    Badanie kosztów pośrednich cechuje się ustaleniem odchyleń bezwzględnych elementów kosztów. Jeśli są to koszty w części zmienne, przy analizie bierze się dodatkowo pod uwagę wielkość produkcji. Jeśli koszty zaliczone są do ciągłych, to każde ich przekroczenie trzeba ocenić ujemnie.